• Giảm thiểu- tái sử dụng-tái chế

    Giảm thiểu- tái sử dụng-tái chế

    8/11/2018 11:27:04 AM

    Việt Nam đang trong quá công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, kinh tế ngày càng phát triển. Tuy nhiên,cái gì cũng có hai mặt, mặt trái chiều với sự phát triển đó là vấn đề ô nhiễm môi trường hiện đang rất được quan tâm.

    ...xem chi tiết